Jednání se zájemcem o sociální službu:

O službách, které v našem Domově nabízíme, se zájemce může dozvědět z internetu. Žádost pro zájemce o poskytnutí služeb je možné stáhnout z našich webových stránek https://www.domovproseniory-samanit.cz/ či vyzvednout osobně přímo v Domově a požádat naši pracovnici o pomoc při vyplnění. Součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře a souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile budou doručeny všechny náležitosti, žádost bude zaevidována a zájemce písemně vyrozuměn o přijetí žádosti, zároveň je vyzván, aby telefonicky informoval naši pracovnici o každé změně od žádosti (hospitalizace, umístění v jiném DD). Po přijetí žádosti od klienta, sociální pracovnice provede šetření a posoudí možnost přijetí klienta do našeho Domova.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby:

V den nástupu klienta do našeho Domova je vyhotovena Smlouva o poskytování služeb, která je projednána za účasti klienta a rodinných příslušníků, pokud si to klient přeje. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy jedna náleží klientovi a jedna je uložena u pracovnice zařízení. Součástí této smlouvy jsou přílohy: Výpočet úhrady za pobyt, Ceník, Smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů, Smlouva o zajištění fakultativních služeb, Výpis pravidel a stížností.